نمایش املاک کارتی 5

3 Columns

آپارتمان نوبنیاد کیش 65 متری

توافقی
مجتمع های مسکونی
 • تخت: 1
 • حمام: 1

مجتمع ایرانیان کیش 96 متری

توافقی
مجتمع های مسکونی
 • تخت: 2
 • حمام: 1

سوله صنعتی درخت سبز کیش 760 متری

7,500,000,000 تومان
زمین/صنعتی/مسکونی/ویلایی, شهرک های صنعتی, مراکز تجاری/اداری/انبار

مجتمع ایرانیان کیش 75 متری

2,025,000,000 تومان
مجتمع های مسکونی
 • تخت: 1
 • حمام: 1

مجتمع مسکونی نوبنیاد کیش 84 متری

3,108,000,000 تومان
مجتمع های مسکونی
 • تخت: 2
 • حمام: 1

مجتمع مسکونی نوبنیاد کیش 164 متری

6,232,000,000 تومان
مجتمع های مسکونی
 • تخت: 3
 • حمام: 1

3 Columns with Box Shadow

آپارتمان نوبنیاد کیش 65 متری

توافقی
مجتمع های مسکونی
 • تخت: 1
 • حمام: 1

مجتمع ایرانیان کیش 96 متری

توافقی
مجتمع های مسکونی
 • تخت: 2
 • حمام: 1

سوله صنعتی درخت سبز کیش 760 متری

7,500,000,000 تومان
زمین/صنعتی/مسکونی/ویلایی, شهرک های صنعتی, مراکز تجاری/اداری/انبار

مجتمع ایرانیان کیش 75 متری

2,025,000,000 تومان
مجتمع های مسکونی
 • تخت: 1
 • حمام: 1

مجتمع مسکونی نوبنیاد کیش 84 متری

3,108,000,000 تومان
مجتمع های مسکونی
 • تخت: 2
 • حمام: 1

مجتمع مسکونی نوبنیاد کیش 164 متری

6,232,000,000 تومان
مجتمع های مسکونی
 • تخت: 3
 • حمام: 1

2 Columns

آپارتمان نوبنیاد کیش 65 متری

توافقی
مجتمع های مسکونی
 • تخت: 1
 • حمام: 1

مجتمع ایرانیان کیش 96 متری

توافقی
مجتمع های مسکونی
 • تخت: 2
 • حمام: 1

سوله صنعتی درخت سبز کیش 760 متری

7,500,000,000 تومان
زمین/صنعتی/مسکونی/ویلایی, شهرک های صنعتی, مراکز تجاری/اداری/انبار

مجتمع ایرانیان کیش 75 متری

2,025,000,000 تومان
مجتمع های مسکونی
 • تخت: 1
 • حمام: 1

مجتمع مسکونی نوبنیاد کیش 84 متری

3,108,000,000 تومان
مجتمع های مسکونی
 • تخت: 2
 • حمام: 1

مجتمع مسکونی نوبنیاد کیش 164 متری

6,232,000,000 تومان
مجتمع های مسکونی
 • تخت: 3
 • حمام: 1

2 Columns With Box Shadow

آپارتمان نوبنیاد کیش 65 متری

توافقی
مجتمع های مسکونی
 • تخت: 1
 • حمام: 1

مجتمع ایرانیان کیش 96 متری

توافقی
مجتمع های مسکونی
 • تخت: 2
 • حمام: 1

سوله صنعتی درخت سبز کیش 760 متری

7,500,000,000 تومان
زمین/صنعتی/مسکونی/ویلایی, شهرک های صنعتی, مراکز تجاری/اداری/انبار

مجتمع ایرانیان کیش 75 متری

2,025,000,000 تومان
مجتمع های مسکونی
 • تخت: 1
 • حمام: 1

مجتمع مسکونی نوبنیاد کیش 84 متری

3,108,000,000 تومان
مجتمع های مسکونی
 • تخت: 2
 • حمام: 1

مجتمع مسکونی نوبنیاد کیش 164 متری

6,232,000,000 تومان
مجتمع های مسکونی
 • تخت: 3
 • حمام: 1

مقایسه آگهی ها

مقایسه